ลูกถ้วยล้อ  (SPOOL Insulator)

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

ขนาดยี่ห้อ
ลูกรอก SPOOL 53-2FAC
ลูกรอก SPOOL 53-2SPI