PORTFOLIO

ผลงานของบริษัท (REFERENCE LIST)

โครงการ : อาคารบรรเทาสาธารณะสุข กระทรวงสาธารณะสุข จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด : ติดตั้ง TR 500 KVA 24 KV.

โครงการ : ด่านศุลกากรเชียงแสน (ท่าเรือ2) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด : วางบ่อ MAN HOLE ทั้งหมด

โครงการ : ด่านศุลกากรเชียงแสน (ท่าเรือ2) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด : งานวางท่อ HDPE ทั้งหมด

โครงการ : ด่านศุลกากรเชียงแสน (ท่าเรือ2) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด : งานวาง CONCRETE TAPE PROTECTION SLAB และ WARNING

โครงการ : ด่านศุลกากรเชียงแสน (ท่าเรือ2) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด : งานการเท DUCT BANK ก่อนเข้าบ่อพักสายไฟฟ้า 

โครงการ : ด่านศุลกากรเชียงแสน (ท่าเรือ2) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด : งานวางบ่อ MAN HOLE และงานวางท่อ HDPE บริเวณอาคาร สนง และอาคารเก็บของกลาง

โครงการ : ด่านศุลกากรเชียงแสน (ท่าเรือ2) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด : งานแท่นหม้อแปลง และวางหม้อแปลง 800KVA

โครงการ : ด่านศุลกากรเชียงแสน (ท่าเรือ2) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด : งานแท่นหม้อแปลง และวางหม้อแปลง 250KVA

โครงการ : ด่านศุลกากรเชียงแสน (ท่าเรือ2) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด : งานติดตั้งตู้ MDB -1, MDB -2, DB21 , EDB21

โครงการ : ด่านศุลกากรเชียงแสน (ท่าเรือ2) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด : งานเข้าหัว TERMINATOR เสาต้น RISER

โครงการ : ศาลยุติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียด : ติดตั้ง TR 100 KVA พร้อมตู้ MDB.

โครงการ : ด่านแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

รายละเอียด : งานแม่สอด จ.ตาก

โครงการ : โรงงานแถวสวนผัก ( อำพลฟู้ด )

รายละเอียด : ติดตั้ง TR 1000KVA

โครงการ : วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (หอพัก) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด : ติดตั้งไฟชั่วคราว TR250 KVA 22 KV, ติดตั้งตู้ MDB 400 A พร้อมสาย , อุปกรณ์.

โครงการ : วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อาคารเรียนรวม) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด : ติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราว TR 250KVA 22 KV, ติดตั้งตู้ ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว 250 KVA 22 KV

โครงการ : หมวดทางหลวงเศรษฐกิจ แขวงการทาง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียด : ติดตั้งตู้ MDB 400 A พร้อมสายแรงต่ำ

โครงการ : ศาลเยาวชนและครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียด : ติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าแรงสูง TR 630KVA , TR 50 KVA