ยูแคล้มป์ 2 สกรู

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ยูแคล้มป์ 2 สกรู 6-35  mm.   
  • ยูแคล้มป์ 2 สกรู 50-70  mm.  
  • ยูแคล้มป์ 2 สกรู 95-120  mm. 
  • ยูแคล้มป์ 2 สกรู 150-185  mm.
  • ยูแคล้มป์ 2 สกรู 240-300  mm.
  • ยูแคล้มป์ 2 สกรู 400-500  mm.